oscar fingal o'flahertie wills wilde nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oscar fingal o'flahertie wills wilde nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oscar fingal o'flahertie wills wilde giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oscar fingal o'flahertie wills wilde.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • oscar fingal o'flahertie wills wilde

    Similar:

    wilde: Irish writer and wit (1854-1900)

    Synonyms: Oscar Wilde

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).