offsite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

offsite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm offsite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của offsite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • offsite

    * kỹ thuật

    cơ sở ngoại vi