offlap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

offlap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm offlap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của offlap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • offlap

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự chờm biển thoái