off-heat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

off-heat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm off-heat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của off-heat.

Từ điển Anh Việt

 • off-heat

  * danh từ

  nhiệt loại bỏ; nhiệt thải

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • off-heat

  * kỹ thuật

  nhiệt bỏ đi

  nhiệt thải