off-flow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

off-flow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm off-flow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của off-flow.

Từ điển Anh Việt

  • off-flow

    * danh từ

    sự suy nhược cơ thể