nearly-instantaneous companded modulation (nic) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nearly-instantaneous companded modulation (nic) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nearly-instantaneous companded modulation (nic) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nearly-instantaneous companded modulation (nic).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • nearly-instantaneous companded modulation (nic)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    điều chế nén dãn gần như tức thời