myosin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

myosin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm myosin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của myosin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • myosin

    * kỹ thuật

    y học:

    protein có nhiều trong các sợi nguyên cơ, có tính chất quan trọng về đàn hồi và co thắt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • myosin

    the commonest protein in muscle; a globulin that combines with actin to form actomyosin