myocyte nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

myocyte nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm myocyte giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của myocyte.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • myocyte

    * kỹ thuật

    y học:

    tế bào cơ