mynheer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mynheer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mynheer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mynheer.

Từ điển Anh Việt

  • mynheer

    /main'hiə/

    * danh từ

    người Hà-lan