myiasis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

myiasis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm myiasis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của myiasis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • myiasis

    infestation of the body by the larvae of flies (usually through a wound or other opening) or any disease resulting from such infestation

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).