myeloschisis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

myeloschisis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm myeloschisis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của myeloschisis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • myeloschisis

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng nứt tủy