mycosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mycosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mycosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mycosis.

Từ điển Anh Việt

  • mycosis

    /mai'kousis/

    * danh từ

    (y học) bệnh nấm

Từ điển Anh Anh - Wordnet