music-school nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

music-school nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm music-school giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của music-school.

Từ điển Anh Việt

  • music-school

    * danh từ

    hội thảo/xêmine của giáo viên dạy nhạc

    trường (sư phạm) dạy nhạc