music-master nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

music-master nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm music-master giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của music-master.

Từ điển Anh Việt

  • music-master

    /'mju:zik,mɑ:stə/

    * danh từ

    giáo sư nhạc, thầy dạy nhạc