murphy's law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

murphy's law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm murphy's law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của murphy's law.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • murphy's law

    humorous axiom stating that anything that can go wrong will go wrong

    Synonyms: Sod's Law

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).