munity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

munity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm munity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của munity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • munity

    * kỹ thuật

    y học:

    tình trạng có thể nhiễm bệnh