municipalise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

municipalise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm municipalise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của municipalise.

Từ điển Anh Việt

  • municipalise

    /mju:'nisipəlaiz/ (municipalise) /mju:'nisipəlaiz/

    * ngoại động từ

    đô thị hoá