mumpish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mumpish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mumpish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mumpish.

Từ điển Anh Việt

  • mumpish

    /'mʌmpiʃ/

    * tính từ

    hờn dỗi, phụng phịu

    càu nhàu, cằn nhằn