mule's ears nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mule's ears nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mule's ears giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mule's ears.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mule's ears

    balsamic-resinous herb with clumps of lanceolate leaves and stout leafy stems ending in large deep yellow flowers on long stalks; northwestern United States

    Synonyms: Wyethia amplexicaulis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).