mug's game nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mug's game nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mug's game giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mug's game.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mug's game

    a futile or unprofitable endeavor

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).