mucosal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mucosal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mucosal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mucosal.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mucosal

    of or relating to mucous membranes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).