mpeg2 nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mpeg2 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mpeg2 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mpeg2.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mpeg2

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chuẩn MPEG-2