motorcyclist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

motorcyclist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm motorcyclist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của motorcyclist.

Từ điển Anh Việt

  • motorcyclist

    * danh từ

    người đi xe mô tô, người lái xe mô tô

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • motorcyclist

    a traveler who rides a motorcycle