motmot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

motmot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm motmot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của motmot.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • motmot

    tropical American bird resembling a blue jay and having greenish and bluish plumage

    Synonyms: momot

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).