motilin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

motilin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm motilin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của motilin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • motilin

    a gastrointestinal hormone that apparently participates in controlling smooth muscle contractions in the stomach and small intestine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).