mossite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mossite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mossite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mossite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mossite

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    mosit