moshav nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

moshav nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm moshav giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của moshav.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • moshav

    a cooperative Israeli village or settlement comprised of small farms

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).