moseley's law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

moseley's law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm moseley's law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của moseley's law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • moseley's law

    * kỹ thuật

    vật lý:

    định luật Moseley