mopper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mopper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mopper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mopper.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mopper

    a worker who uses a mop to clean a surface

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).