monomyositis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

monomyositis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm monomyositis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của monomyositis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • monomyositis

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm cơ hai đầu