monokey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

monokey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm monokey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của monokey.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • monokey

    * kỹ thuật

    đơn phím