monocultural nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

monocultural nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm monocultural giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của monocultural.

Từ điển Anh Việt

  • monocultural

    /,mɔnə'kʌltʃərəl/

    * tính từ

    độc canh