modicon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

modicon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm modicon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của modicon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • modicon

    trade name for an oral contraceptive containing estradiol and norethindrone

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).