mistook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mistook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mistook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mistook.

Từ điển Anh Việt

 • mistook

  /mis'teik/

  * danh từ

  lỗi, sai lầm, lỗi lầm

  to make a mistake: lầm, lầm lẫn; do sơ suất

  and so mistake

  (thông tục) không còn nghi ngờ gì nữa

  it's hot today and no mistake: không còn nghi ngờ gì nữa hôm nay trời nóng

  * động từ mistook; mistaken

  phạm sai lầm, phạm lỗi

  hiểu sai, hiểu lầm

  lầm, lầm lẫn

  to mistake someone for another: lầm ai với một người khác

  there is no mistaken

  không thể nào lầm được

  there is no mistake the house: không thể nào lầm nhà được