missive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

missive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm missive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của missive.

Từ điển Anh Việt

 • missive

  /'misiv/

  * danh từ

  thư, công văn

  * tính từ

  đã gửi; sắp gửi chính thức

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • missive

  Similar:

  letter: a written message addressed to a person or organization

  mailed an indignant letter to the editor