missel-thrush nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

missel-thrush nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm missel-thrush giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của missel-thrush.

Từ điển Anh Việt

  • missel-thrush

    * danh từ

    Chim hét tầm gửi (hay ăn quả tầm gửi)