misdone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

misdone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm misdone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của misdone.

Từ điển Anh Việt

  • misdone

    quá khứ phẩn từ của misdo