minster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

minster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm minster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của minster.

Từ điển Anh Việt

 • minster

  /minster/

  * danh từ

  nhà thờ (của một) tu viện

  nhà thờ lớn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • minster

  any of certain cathedrals and large churches; originally connected to a monastery