minivan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

minivan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm minivan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của minivan.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • minivan

    a small box-shaped passenger van; usually has removable seats; used as a family car

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).