mingler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mingler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mingler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mingler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mingler

    * kinh tế

    thiết bị trộn