minery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

minery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm minery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của minery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • minery

    * kỹ thuật

    khu mỏ

    xí nghiệp mỏ