mind-reading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mind-reading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mind-reading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mind-reading.

Từ điển Anh Việt

  • mind-reading

    * danh từ

    sự đọc được ý nghĩ và tình cảm của người khác; khả năng ngoại cảm