milord nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

milord nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm milord giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của milord.

Từ điển Anh Việt

  • milord

    /mi'lɔ:/ (milord) /mi'lɔ:/

    * danh từ

    người quý tộc Anh; người nhà giàu Anh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • milord

    a term of address for an English lord