midrash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

midrash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm midrash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của midrash.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • midrash

    (Judaism) an ancient commentary on part of the Hebrew scriptures that is based on Jewish methods of interpretation and attached to the biblical text

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).