midgety nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

midgety nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm midgety giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của midgety.

Từ điển Anh Việt

  • midgety

    * tính từ

    nhỏ tí tẹo, cực bé