midbody nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

midbody nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm midbody giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của midbody.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • midbody

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phần sườn giữa