mid-back fat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mid-back fat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mid-back fat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mid-back fat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mid-back fat

    * kinh tế

    mỡ sườn