miction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

miction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm miction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của miction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • miction

    * kỹ thuật

    y học:

    tiểu tiện