microparticle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

microparticle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm microparticle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của microparticle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • microparticle

  * kỹ thuật

  vi hạt

  điện lạnh:

  hạt vi mô

  vi phần tử