microgliocyte nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

microgliocyte nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm microgliocyte giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của microgliocyte.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • microgliocyte

    * kỹ thuật

    y học:

    tiền tiểu thần kinh đệm